6 VACATURES

Evides Waterbedrijf

600
Medewerkers
1
Sector
12
Vestigingen


Geplaatst op 19 november 2020
Accountmanager Techniek

image

Evides Waterbedrijf

Rotterdam

Geplaatst op 12 november 2020
Senior Adviseur Strategie / Assetmanagement

image

Evides Waterbedrijf

Rotterdam

Over Evides Waterbedrijf
Wie zijn wij

"Evi­des Wa­ter­be­drijf, on­ge­kend veel­zij­dig"


Wie zich ver­diept in Evi­des Wa­ter­be­drijf komt al gauw tot de ont­dek­king dat er heel wat bij 'water maken' komt kij­ken. Wij zijn dan ook één van de groot­ste wa­ter­be­drij­ven in Ne­der­land. Om je een idee te geven: jaar­lijks le­ve­ren we circa 160 mil­joen m3 drink­wa­ter aan 2,5 mil­joen con­su­men­ten en be­drij­ven in het zui­de­lijk deel van Zuid-Hol­land, in Zee­land en de west­punt van Bra­bant. Ook le­ve­ren we in­du­strie­wa­ter aan grote in­du­strieën. Dit alles doen we met 600 werk­ne­mers, ver­spreid over der­tien pro­duc­tie­lo­ca­ties en twee kan­to­ren. Het hoofd­kan­toor staat in Rot­ter­dam.

image
Wat doen wij
Om tot een uit­ste­ken­de kwa­li­teit drink­wa­ter te komen maken we ge­bruik van de juis­te tech­no­lo­gieën. Zo zui­ve­ren we het water op ver­schil­len­de lo­ca­ties met be­hulp van ul­tra­vi­o­let licht, een zeer ef­fec­tie­ve en mi­li­eu­vrien­de­lij­ke me­tho­de. Evi­des ge­bruikt di­ver­se bron­nen voor de pro­duc­tie van drink­wa­ter: op­per­vlak­te­wa­ter uit de Maas, grond­wa­ter en duin­wa­ter. Dit ruwe water zui­vert Evi­des op di­ver­se pro­duc­tie­lo­ca­ties in het ver­zor­gings­ge­bied.  Daar­bij zijn we da­ge­lijks bezig met het con­tro­le­ren en on­der­hou­den van ons 13.000 km lei­ding­net. Evi­des In­du­strie­wa­ter is daar­en­te­gen een be­lang­rij­ke spe­ler op de in­ter­na­ti­o­na­le markt voor de zui­ve­ring van in­du­strie- en af­val­wa­ter. Evi­des ont­werpt, bouwt én be­heert zui­ve­rings­in­stal­la­ties voor de che­mi­sche, pe­tro­che­mi­sche, ener­gie- en voe­dings­mid­de­len­in­du­strie. Zoals bij­voor­beeld de af­val­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­tie van lucht­ha­ven Schip­hol. Bo­ven­dien werkt Evi­des met de in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­tie Vi­tens-Evi­des In­ter­na­ti­o­nal aan drink­wa­ter­pro­jec­ten in Viet­nam, Ghana, Mo­zam­bi­que en Mon­go­lië. Zo dra­gen we bij aan het be­ha­len van de mil­len­ni­um­doel­stel­lin­gen voor schoon drink­wa­ter.

Wat leer jij van ons
Of je nu starter bent of doorstromer, bij Evides komt talent vroeg of laat altijd bovendrijven. Als gerenommeerd bedrijf faciliteren wij onze medewerkers graag bij het op peil brengen en houden van de benodigde competenties. Dat neemt niet weg dat wij loopbaanontwikkeling als een gedeelde verantwoordelijkheid zien. Veel hangt van jezelf af. Als jij wilt groeien, dan geven wij jou die kans.
Waarom ben jij belangrijk voor ons
Evi­des heeft voor­al veel tech­ni­sche func­ties in te vul­len, op mbo- en hbo-ni­veau, en soms op wo-ni­veau. Stu­die­rich­tin­gen waar­aan je kunt den­ken, zijn werk­tuig­bouw­kun­de, elek­tro­tech­niek en mi­li­eu­we­ten­schap­pen. We zijn een sterk groei­end be­drijf en we wil­len graag dat alle ken­nis die we heb­ben, be­hou­den blijft en wordt uit­ge­bouwd. Daar­om zijn we op zoek naar jong ta­lent dat leer­gie­rig en flexi­bel is. Als je bij in­du­strie­wa­ter wilt wer­ken, is een klant­ge­rich­te hou­ding bo­ven­dien on­mis­baar. Ga jij de uit­da­ging met ons aan en wil jij mee­groei­en? Dan zien we jouw sol­li­ci­ta­tie­brief graag te­ge­moet! Neem een kijk­je bij onze ac­tu­e­le va­ca­tu­res.

1 Sector
Utility

12 Locaties

Evides Hoofdkantoor

Schaardijk 150
3063 NH, Rotterdam

Evides Baanhoek (productielocatie)

Baanhoekweg 7
3313 LA, Barendrecht

Evides Berenplaat (productielocatie)

Berenplaat 10
3207 LB, Spijkenisse

Evides Braakman (productielocatie)

Lozeschorweg 2
4542 PP, Hoek

Evides Huijbergen (productielocatie)

Vennekensstraat 16
4635 RS, Huijbergen

Evides Industriewater (AWZI Sloe)

Vestiging - 25
Vlissingen

Evides Industriewater (Centrale Afvalwaterzuivering Botlek)

Merseyweg 10
3197 KG, Botlek Rotterdam

Evides Industriewater St. Jansteen (productielocatie)

Van Hogendorplaan 13
4565EP, Kapellebrug

Evides Kantoor Middelburg

Kanaalweg 1
4337 PA, Middelburg

Evides Kralingen (productielocatie)

Schaardijk 150 (Ingang A)
3063 NH, Rotterdam

Evides Oud-Beijerland

Jan van der Heijdenstraat 27
3261 LE, Oud-Beijerland

Evides Schiphol

Ten Pol 5
1438 AE, Oude Meer

Neem contact op

Renee van de Maat

Adviseur Werving & Selectie

r.v.d.maat@evides.nl

0622582944

010 2935 000