Laden

Collegiale in- en uitleen


Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem een dienstbetrekking hebben, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener. Een voorwaarde die hieraan vastzit is dat de uitlener voor deze werknemer gewoon loonheffing en premies sociale verzekeringen inhoudt en afdraagt aan de Belastingdienst. Mocht de uitlener zich hier niet (volledig) aan houden, dan kan de Belastingdienst dit bedrag op het inlenende bedrijf verhalen.


De situatie kan zich voordoen dat de inlener zo tevreden is met de werknemer, dat het inleen bedrijf deze werknemer zelf in dienst wil nemen. Dit is niet de opzet van collegiale in- en uitleen. Om misverstanden te voorkomen dienen de regels hiervoor goed opgenomen te worden in de overeenkomst.


De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) verbiedt werkgevers om buitenlandse werknemers in dienst te nemen indien zij niet in het bezit zijn van een werkvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit verbod is ook geldig bij het collegiaal inlenen van personeel. Wanneer een inlenende werkgever dit verbod overtreedt, kan dit een forse boete opleveren. Dit kan een inlenende werkgever voorkomen door de wettelijke identificatieplicht in acht te nemen. Hierbij dient de werkgever te controleren of het identiteitsbewijs van de werknemer niet is vervalst en een kopie hiervan in de administratie te bewaren. Ook de ingeleende werknemers dienen zich namelijk te kunnen identificeren bij een controle door de Arbeidsinspectie.


De registratieplicht Waadi betekent Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. Een bedrijf heeft deze registratieplicht bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ook wanneer het ter beschikking stellen van personeel niet de hoofdactiviteit van de onderneming is. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Het bedrijf dient hiervoor naar de Kamer van Koophandel te bellen en aan te geven dat men een Waadi registratie wenst. De Kamer van Koophandel plaatst vervolgens een Waadi-indicator in het dossier van het bedrijf en maakt deze ook zichtbaar voor andere bedrijven. Hierdoor kunnen bedrijven van elkaar zien of zij toestemming hebben om personeel uit te lenen. Het inlenende bedrijf dient de Waadi registratie van het uitlenend bedrijf te controleren.


Zowel het inleenbedrijf als de inleenkracht krijgen hier liever niet mee te maken, desondanks dient dit wel goed geregeld te worden. In principe is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer oploopt door een ongeluk tijdens het werk. Dit geldt ook voor de inleenkracht die niet in dienst is bij het bedrijf. De werkgever kan aansprakelijk gesteld worden voor personenschade of zaakschade. Personenschade is schade die geestelijk en/of lichamelijk aan een mens wordt berokkend en weegt dus het zwaarst. Met zaakschade wordt schade aan stoffelijke zaken (materiële schade) bedoelt. Als inlenend bedrijf is het goed om je aansprakelijkheidsverzekering te controleren of het extra ingeleend personeel verzekerd is.


Arbeidsomstandigheden

Het inlenen van een werknemer betekent dat het inleen bedrijf op dat moment de werkgever is en dus verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. De inleenkracht dient dan ook op dezelfde wijze behandeld te worden als eigen werknemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van beschermende kleding.

Risico’s werkplek vooraf melden

Bijna iedere werkplek brengt risico’s met zich mee en het is dan ook van groot belang dat deze risico’s ruim van tevoren bekend zijn bij de inleenkracht. Met die informatie kan de inleenkracht vervolgens bepalen of hij/zij de werkplek veilig genoeg vindt om te werken. De Arbodienst of preventiemedewerker van het inleenbedrijf hebben een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgesteld waarin deze informatie te vinden is. Dit bestaat uit een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in het bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Hieruit is o.a. op te maken dat het inleenbedrijf het volgende schriftelijk dient aan te geven:

-          Welke gevaren zijn er op de werkplek;

-          Welke risico’s loopt het collegiaal inleen personeel;

-          Welke maatregelen zijn er genomen om die risico’s zo klein mogelijk te houden.


Een RI&E is zo belangrijk dat de overheid dit via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: Inspectie SZW controleert hier dan ook op.


Havenspot is een initiatief zonder winstoogmerk en is op basis van no cure-no pay. Bij een succesvolle match wordt een ‘fair-share-fee’ in rekening gebracht á € 250,00 (excl. btw) voor zowel de inlener als de werkgever. De totale ‘fair-share-fee’ van € 500,00 (excl. btw) dient ter dekking van de kosten voor de verdere ontwikkeling van de tool. Tevens wij bieden wij hiervoor persoonlijke ondersteuning bij vragen van werkgevers, inleners en kandidaten.

 


 • Meld jouw tijdelijk beschikbare medewerkers aan op Havenspot. Vul alle gegevens in, zodat er een compleet beeld ontstaat. Heb je medewerkers beschikbaar voor verschillende functies? Meld ze dan aan per functiegroep.
 • De profielen worden anoniem getoond op Havenspot.
 • Zodra er een bedrijf geïnteresseerd is in jouw medewerkers stellen wij je hier direct van op de hoogte. Als je akkoord gaat, brengen we jullie in contact.
 • Jullie leggen zelf onderling gemaakte afspraken vast, zoals de te betalen loonsom, de tijdsduur en wederzijdse verplichtingen.
 • Zodra de match defiinitief is, verwijderen wij het aanbod van Havenspot.


 • Bekijk het aanbod van in te lenen medewerkers op Havenspot.
 • Heb je interesse in een profiel, vraag dan meer informatie aan.
 • Wij brengen het bedrijf op de hoogte en koppelen jullie aan elkaar.
 • Jullie leggen zelf onderling gemaakte afspraken vast, zoals de te betalen loonsom, de tijdsduur en wederzijdse verplicht
 • De medewerker start bij jouw bedrijf


 • Baanzekerheid voor medewerkers
 • Financiële dekking van de loonsom door verrekening met de inlener
 • Leerzame ervaring voor de medewerker
 • Flexibiliteit zonder terugkerende kosten van een intermediair
 • We helpen elkaar bij wisselende pieken


Er is sprake van collegiale in- en uitleen als er tegen loonkosten met eventueel een minimale opslag, medewerkers van het ene bedrijf worden uitgeleend c.q. ingeleend aan/door een ander bedrijf.

Wanneer u de loonkosten in rekening brengt dan kan dat effect hebben op de NOW-regeling. Deze kosten worden namelijk gefactureerd en gezien als omzet.

De NOW-regeling is gebaseerd op omzetverlies. Met het uitlenen van personeel genereert u omzet waardoor dat van invloed kan zijn op het recht op de NOW-regeling.

Voor het uitlenen van personeel met een meer dan minimale opslag op de loonkosten (commerciële in- en uitleen van personeel) geldt de wet Waadi en de Loonverhoudingsnorm. Er is dan echter geen sprake van zuivere collegiale in – en uitleen en daar is Havenspot dan ook niet voor bedoeld.

Bron: UWV Nederland


Interessante documenten


Om misverstanden te voorkomen, is het van groot belang dat de afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Hulp nodig bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst? Neem dan eens een kijkje op: https://jobsurfing.nl/documents/Modelcontract-collegiaal-in-en-uitlenen.pdf